Regeringen rekommenderar alla gymnasier, att införa distansutbildning från och med i morgon. Det beskedet gav statsminister Stefan Löfven på dagens presskonferens. Distansundervisning kommer att gälla från imorgon onsdag 18/3. Vi vill att alla elever loggar in på Schoolsoft kl 8.25, där kommer lektionsplaneringar och uppgifter att finnas.

 

 

 

Maja julaffisch

GYMNASIEDAGEN 14/11
Vi välkomnar alla blivande gymnasieelever!
Under dagen får du möjlighet att träffa våra elever och lärare som svarar på dina frågor.

2019 pr dhg

praktiska_kalmar_gymnasiemassa_affisch_A3.indd

Varmt välkomna till en nytt  läsår på Dag Hammarskjöld Gymnasiet!

Vi hälsar alla elever  välkomna till upprop  den 20/8  kl 17

_____________________

Filmen om Dag Hammarskjöld Gymnasiet

_____________________

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Den 25 maj 2018 kommer dataskyddsförordningen, förkortad GDPR – General Data Protection Regulation, att ersätta den svenska personuppgiftslagen, PuL. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter. De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. 

Här kan du läsa om hur Stiftelsen Kalmar Waldorfskola hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har. En personuppgift är information som går att koppla till en person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person.

Följande är exempel på personuppgifter:

  • ett namn
  • en postadress
  • platsinformation
  • e-postadress
  • ett foto (om det går att identifiera personen i bilden)
  • en uppdatering i sociala medier

Tillämpning

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av styrelsen och uppdateras vid behov. Styrelsen är ansvarig för att hålla i processen kring uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk. 

Insamling av personuppgifter

Kalmar Waldorfskola samlar in och lagrar information när du t.ex. skickar in en ansökan eller gör en anmälan. I samband med att du gör din ansökan/anmälan framgår det hur vi kommer att använda dina personuppgifter. Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning, alternativt för att erbjuda en tjänst. I de fall vi samlar in information via blanketter eller e-tjänster lämnar vi upplysning om laglig grund för insamling av personuppgifter direkt på blankett/e-tjänst. I de fall där det inte finns andra lagkrav som laglig grund kan ditt samtycke behövas för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter. Ett samtycke kan du alltid återkalla om du ändrar dig.

Vad innebär behandling av en personuppgift?

Tumregel: allt man gör med en personuppgift innebär en behandling.

Med behandling menas allt som görs med personuppgifterna. Det kan exempelvis röra sig om insamling av personuppgifter, likaså registrering, lagring och spridning.

En behandling av personuppgifter kan ske digitalt på dator och i verksamhetssystem men också manuellt, exempelvis i kartotek eller pärmregister. Här följer en del exempel på vanliga behandlingar av personuppgifter:

– Filmning, fotografering och lagring av foton på personal och elever

– Dokumentation i Schoolsoft

– Dokumentation av utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, lönesamtal, etc

– Anteckningar i olika elevlistor

– Skicka och ta emot interna och externa mejl

– Sparade elevarbeten

– Blanketter som fylls i, samlas in eller lagras

Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?

Stiftelsen Kalmar Waldorfskola behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses. I samband med insamlingen informeras du om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar.

Ta tillbaka avlämnat samtycke

I de fall behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke så har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke som du har lämnat till Stiftelsen Kalmar Waldorfskola. Kontakta Stiftelsen Kalmar Waldorfskola om du vill återkalla ett samtycke. Du ska då uppge för vilket ändamål du väljer att ta tillbaka ditt samtycke. När du har återkallat ditt samtycke kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

I de fall behandlingen bygger på någon annan laglig grund än samtycke och vi har ett lagkrav att spara personuppgifterna under en viss period så kan vi inte radera dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Kalmar Waldorfskola kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i 

enlighet med Dataskyddsförordningen ska rättas, blockeras eller raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav. När behandlingen av dina personuppgifter sker för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Kontakt och frågor

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till Stiftelsen Kalmar Waldorfskola:

Stiftelsen Kalmar Waldorfskola, Ståthållaregatan 50A, 39246 Kalmar. Tel: 0480-47 96 50

Stiftelsen Kalmar Waldorfskola har tillsatt ett Dataskyddsombud som kan kontaktas på info@kalmarwaldorfskola.se

V17: I veckan firade vi skolinspektionens beslut!

Dag Hammarskjöld Gymnasiet och Kalmar Waldorfskola har under mars månad haft besök av skolinspektionen, två dagar med samtal med; elever,föräldrar, pedagoger, styrelse, samt rektor.

Vi har nu fått tillbaka beslutet från skolinspektionen. Det var tre delar av skolan som inspekterades, fritids och förskolan, grundskolan och Dag Hammarskjöldgymnasiet.

Besluten från skolinspektionen var likartade och ser ut som följande:

Skolinspektionens beslut

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Kalmar Waldorfskola.

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister Undervisning och lärande

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Stiftelsen Kalmar Waldorfskola uppfyller författningarnas krav inom undervisning och lärande.

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Stiftelsen Kalmar Waldorfskola uppfyller författningarnas krav inom trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

Styrning och utveckling av verksamheten

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Stiftelsen Kalmar Waldorfskola uppfyller författningarnas krav inom styrning och utveckling av verksamheten.

Vi som skola känner oss väldigt stolta då det är väldigt svårt att få ett beslut som är helt rent, utan man brukar nästan alltid få vissa saker som man bör titta närmare på och lämna in komplementerande uppgifter.

/Rektor John Green

thumb_IMG_0040_1024Välkommen på besök! Träffa våra elever, lärare och få mer information om skolan. Kontakta: linda.rothstein@kalmarwaldorfskola.se för anmälan.

 

Hjärtligt välkomna på Dag Hammarskjöld Gymnasiets och Kalmar Waldorfskolas julmarknad den 25/11 kl 11-15!

Julmarknad affisch

 

______________________________________________

bäst Öppet hus 2017

______________________________________________

Varmt välkomna till läsåret 2017/18 på Dag Hammarskjöld Gymnasiet!

Vi börjar höstterminen 22 augusti med upprop klockan 17.00. Vi samlas 16.45 i skolans entre för att sedan gå vidare till skolans upprop. Efter uppropet går vi till klassens hemklassrum för en kort presentation och information.

______________________________________________

 

Fairtrade fika på Dag Hammarskjöld Gymnasiet den 11 maj!

44459663-origpic-af27de

Nyfiken på Dag Hammarskjöld Gymnasiet? Kom hit och hälsa på, följ med under några lektioner och prata med oss elever och lärare.

Kontakt: tel 0480-47 95 52 Mail: irmeli.green@kalmarwaldorfskola.se

Gymnasiedagen 9/11

Vi välkomnar alla elever i åk 9 på besök till Dag Hammarskjöld gymnasiet. Kom hit och träffa våra elever, lärare och få mer information om skolan.