Scenisk gestaltning

 • Scenisk gestaltning 1, 100 p
 • Scenisk gestaltning 2, 100 p

Skådespeleri – Regi – Kostym – Rekvisita – Mask – Teaterproduktion – Pjäsanalys – Dramaturgi – Ljus – Ljud – Scenografi – Musik – Teaterhistoria

Första kursen startar med analys av mindre pjäser och övningar i skådespeleri. Du är med och skriver kortpjäser, övar dig i sketcher och bygger upp en förståelse av dramaturgi. Under det tredje gymnasieåret tar du aktiv del i en stor teateruppsättning, ledd av en van dramapedagog. Förutom grundläggande kunskaper i skådespelarteknik, är scenografi, kostym, smink och ljus viktiga moment i teaterstudierna, som ger dig en god orientering i teaterproduktionens olika delar. Kursen scenisk gestaltning förbereder dig att möta och kommunicera med en större publik.

gestalt-1

Undervisningen i ämnet teater ska ge dig förutsättningar att utveckla:

 • Färdigheter i att använda kroppen och rösten som sceniska uttrycksmedel.
 • Färdigheter i att använda scenografi, kostym, mask, ljus och ljud som sceniska uttrycksmedel.
 • Kunskaper om den sceniska berättelsens uppbyggnad.
 • Kunskaper om regi och dess betydelse för helheten.
 • Förståelse av hur teaterns olika uttrycksområden samverkar.
 • Färdigheter i att med teaterns uttrycksmedel kommunicera med en publik.
 • Förmåga att samarbeta i grupper.
 • Förmåga att reflektera över det egna skapandet.
 • Förmåga att analysera och tolka olika sceniska gestaltningar.
 • Kunskaper om konstarten teater ur ett samtida och historiskt perspektiv.