Din dator

Alla gymnasieelever som är inskrivna på våra program har tillgång till en MacBook Air under sin studietid.

Policy för användningen av bärbara datorer

Dag Hammarskjöld Gymnasiet ställer en modern IT-miljö till ditt förfogande, där du som elev får låna en dator samt får tillgång till trådlöst nätverk och en skrivare under tiden du studerar hos oss. Skolan har skyldighet att möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer inom olika informations- och kommunikationskanaler. En viktig uppgift för skolan är att lotsa eleverna genom en närmast oändlig mängd av information från många olika källor. Medier och mediers budskap spelar stor roll när människor bildar sina uppfattningar om sin omvärld. Eleven får öva sin förmåga att kunna söka, granska, strukturera och värdera fakta samt att integrera, redovisa och gestalta ny kunskap. Datorn ses som ett komplement till skolans övriga arbetssätt och skolan har ett stort ansvar i att ge eleverna kunskap för en trygg tillvaro på internet.

Skolans mål

Pedagoger och elever skall med stöd av sin medie- och IT-kunskap kunna förnya och komplettera sina arbetssätt. Genom att använda datorn som ett komplement i undervisningssammanhang vill vi underlätta elevernas och lärarnas möjlighet till att söka kunskap, samt utöka elevernas ”uttrycksformer”. Eleven får fler verktyg för kreativitet – lärprocessen kan bli effektivare och mer lustfylld.

Datorregler

 • Datorn används enbart i undervisningen, som ett redskap för kunskapsinhämtning, bearbetning och överenskommen kommunikation. Detta innebär att sociala medier inte får användas under lektionstid.
 • Läraren bestämmer när, var och hur datorn används under lektionstid.
 • Uppspelning av ljud är endast tillåten med hörlurar om inte skolans personal säger annat.
 • Inspelning av ljud får endast sker i överenskommelse med inblandade aktörer.
 • Läraren har rätt att sanktionera överträdelser genom att t.ex. frånta eleven datorn resten av dagen.
 • Datorn ska, när den inte används, alltid bäras hopfälld i sitt fodral för att undvika eventuella skador.
 • Du skall alltid ha din dator under uppsikt. Detta innebär att du aldrig ska lämna den obevakad eller låna ut den.
 • Du ansvarar personligen för din dator och laddare.
 • Du lämnar tillbaka din dator i gott skick till IT-gruppen när du har avslutat dina studier på vår skola. Om datorn eller laddaren inte lämnas in till IT-avdelningen när lånetiden har upphört, blir låntagaren ersättningsskyldig. Ersättning kan också utkrävas om datorn eller laddaren lämnas in i trasigt skick.
 • Varje elev, lärare, övrig personal som lånar en bärbar dator, skall skriva under en låneförbindelse, som reglerar lånetid, ansvar, regler för användning av datorn, ersättningskrav vid skador eller utrustning som försvunnit.
 • För omyndig elev skall även en vårdnadshavare skriva under kontraktet och garantera eventuella ersättningsanspråk

Ordningsregler

 • Stöld av dator ska anmälas till polisen och IT-Grupp.
 • Skador på dator utreds av skolans IT-personal, som avgör vem som orsakat skadan och skadans omfattning.
 • Kan ett brott mot skolans regelverk för bärbara datorer påvisas, blir den som orsakat skadan ersättningsskyldig. Går det inte att finna någon skyldig, betraktas låntagaren som skyldig och får ersätta stölden/skadan om regelverket inte följts.
 • Skolans lånedatorer är försäkrade under hela lånetiden. Självrisken är 1000:- kr (för modellen Mac-Book-Air) och 2000:- (för modellen Vit-Mac-Book), som vårdnadshavare/elev står för vid eventuell skada eller förlust. Sladd som förstörts eller försvunnit ersätts av eleven/vårdnadshavaren – pris 749:- kr (med reservation för prisändring).
 • Brott mot datorkontrakt och ordningsregler för bärbara datorer leder till åtgärder, som kan begränsa möjligheterna att använda datorn, skolans nätverk eller Internet. Är användaren omyndig kontaktas alltid vårdnadshavare.
 • Eleven förbinder sig att aldrig använda Internet för att sprida information eller bilder som är direkt olagliga eller som kan uppfattas som stötande.
 • Att aldrig använda internet för att sprida meddelanden som kan innebära personangrepp eller kränker någon annan.
 • Eleven förbinder sig att delta i utbildningen om ”Lag-, Etik och Moral på nätet” som sker i samband med skolans dataundervisning.