Rutiner och regler

Rutiner låter kanske tråkigt men de är helt nödvändiga. Rutiner är till för att underlätta och strukturera arbetet. Regler låter kanske inte heller så roligt, men de är också helt nödvändiga – främst för att skapa rättvisa. Självklart vore det bäst om människor alltid gjorde det rätta, men av olika skäl är det inte så. Därför kan det vara nödvändigt att ha de viktigaste reglerna nedtecknade så att man har dem som en gemensam referensram.

  • Frånvaroanmälan
  • Rapportering till CSN
  • Lektioner efter nationella prov
  • Ledighet under terminstid
  • Trivselregler
  • Ditt ansvarsområde

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan ska göras varje dag då eleven är sjuk. Ring till kansliet 0480-47 96 50 (5) senast klockan 8:30 eller rapportera via Schoolsoft. Det går även bra att lämna sjukanmälan på telefonsvararen utanför kanslitiderna.

Observera att ett sjukintyg ska lämnas till skolan, om du är hemma längre än 5 skoldagar i sträck! Om du måste gå hem från skolan för att du inte mår bra, ska du kontakta rektorn, klassläraren eller kansliet för att avanmäla dig. Det är ditt ansvar att att se till att det rapporteras ”giltig frånvaro” i Schoolsoft för dagens resterande lektioner. Om du har tid hos tandläkaren, läkaren eller något liknande, ska du i förväg anmäla detta till din mentor. I annat fall måste du ta med dig någon form av intyg som du visar upp för mentor i efterhand.

Rapportering till CSN

Icke anmäld frånvaro betraktas som ogiltig frånvaro. Är din frånvaro högre än 5% per månad, kommer din rektor eller mentor att kontakta dig för samtal. Om du är omyndig kontaktar rektorn även dina föräldrar. Ogiltig frånvaro innebär risk för indraget studiebidrag, vilket också kan påverka din familjs eventuella övriga bidrag.

Lektioner efter Nationella prov

Lektionerna skall återupptas efter ett nationellt prov:

  • 30 min efter provtidens slut, om provet varit kortare än 2,5 tim
  • 60 min efter provtidens slut, om provet varit längre än 2,5 tim

Ledighet under terminstid

För att ledighet ska beviljas under terminstid krävs goda skäl eftersom du som gymnasieelev har så pass långa ledigheter under året ändå. I gymnasieförordningen regleras att läsåret (arbetsåret för eleven) skall omfatta minst 178 skoldagar. Elevens läsår omfattar cirka 36 skolveckor. Det finns alltså 16 veckor utanför skolveckorna som årligen kan utnyttjas för rekreationsresor. Skolan är därför mycket restriktivt med att bevilja ledigheter på en vecka eller mer för resor i rent rekreationssyfte.

Mentor kan bevilja ledighet upp till högst 5 dagar per termin. Särskild ansökningsblankett skall fyllas i – finns att ladda ner här. Ansökan om ledighet för mer än fem dagar/termin beviljas eller avslås av rektor. Om elev, trots avslag på ansökan om ledighet, ändå uteblir från skolan, betraktas det som frånvaro utan giltig orsak och räknas in i rapporteringen till CSN.

Trivselregler

Visa respekt och hänsyn och tänk på att du är en förebild för de yngre genom att föregå med gott exempel och följa gällande ordningsregler. Använd raster till rekreation och social samvaro; undvik i möjligaste mån datorspel och filmer på rasten. Det är allas ansvar att skapa gemenskap och lugn och ro för dem som behöver det. Var rädd om din skola och dess utrustning. Håll snyggt genom att inte skräpa ner och släng avfall i papperskorgar. Se till att möbler i klassrum och på andra platser i skolan ställs i ordning efter användandet.

Mobiltelefoner, bärbara datorer och annan digital utrustning får endast användas i undervisningen om läraren gett klartecken till detta. Principiellt skall mobiltelerfonerna vara avstängda och undanplockade under lektionstid. Mobiltelefonerna får inte kopplas upp mot skolans Wifi-nät, eftersom detta försämrar nätets kapacitet.
Utdrag ur skolans IT-Policy:
”Datorn används enbart i undervisningen, som ett redskap för kunskapsinhämtning, bearbetning och överenskommen kommunikation. Läraren bestämmer när, var och hur datorn används under lektionstid.  Sociala medier får under lektionstid inte användas i privat syfte. Läraren har rätt att sanktionera överträdelser genom att t.ex. frånta eleven datorn och lämna över den till IT-gruppen.
Eleven ansvarar personligen för sin dator och laddare. Elevskåpen ska användas för att skydda datorn och laddaren mot stöld. Att ha datorn i ett låst klassrum räcker inte för att motsvara försäkringens aktsamhetskrav.”
Hela IT-Policyn kan du läsa här.

Det är förbjudet att medföra eller använda alkohol eller andra droger inom skolans område. Enligt Tobakslagen (1993:581), 2 § är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.

Du är skyldig att följa de speciella regler- och säkerhetsföreskrifterna som gäller i vissa salar som t.ex. Kemisalen.

Ditt ansvarsområde

Vi är ett litet Gymnasium med stora ambitioner. För att kunna möjliggöra en längre arkitekturresa i slutet av gymnasietiden har vi som rutin att överlåta ett mindre ansvarsområde till dig som elev. Några minuter om dagen behöver du ta hand och hålla rent om ditt område. Skulle man bli sjuk, behöver det finnas en ersättare. Ta reda på vem som är din ersättare eller vem du ska vikariera för vid förhinder. Tillhörande lista finns hos din rektor.

En personal gör dagligen en kontrollrunda och inspekterar alla ansvarsområden. Du får direkt återkoppling via ett:

  • + på ditt områdesschema, om din insats var ok
  • – på ditt områdesschema, om din insats var bristfällig

För varje dag som det noteras ett – (minus), dras det 25:- kronor från ditt resekonto för arkitekturresan. Summan som fattas inför arkitekturresan måste du antingen bekosta själv, eller så förkortas din resa med antalet dagar som motsvarar den förlorade resebudgeten.

Kom ihåg att din insats är viktig för allas trevnad. Glöm inte, att du är en förebild för de yngre eleverna!