Konst och arkitekturresa

  • Kultur- och Idéhistoria, 100 p

Kultur- och idéhistoria – Epok- och genrekunskap – Estetik – Skapandets villkor – Arkitektur/konst- och teknikutveckling – Kreativa miljöer – Idéströmningar – Historiens händelser – Upplev konst och arkitekturhistoria!

Under konst och arkitekturresan fördjupar vi oss i hur Europas konst och arkitektur, sett ut genom olika epoker och kulturer. Före resan bygger du upp förkunskaper i kursen Kultur- och idéhistoria. Kursen avslutas med en resa i Europa. Du får uppleva hur historiens händelser präglat människans förhållande till konst och byggkonsten. Från tiden då det inte fanns arkitekter fram tills idag.  Du kommer se konst och arkitektur som vill skapa uppmärksamhet och sätta staden i fråga på kartan.

Undervisningen i ämnet kultur- och idéhistoria ska ge dig förutsättningar att utveckla:

  • Kunskaper om kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt om vanliga epok- och genrebegrepp.
  • Förmåga att sätta in den kultur- och idéhistoriska utvecklingen i ett större sammanhang samt att resonera kring hur olika skeenden har påverkat och påverkar idéhistorien och konstarternas utveckling.
  • Kunskaper om kulturbegreppets olika innebörder och centrala tankegångar inom estetiken.
  • Kunskaper om de olika konstarternas särskilda uttrycksmedel samt om konstarternas samspel med varandra, med teknikutvecklingen och med det omgivande samhället.
  • Kunskaper om vad som har kännetecknat och kännetecknar kreativa miljöer samt om skapandets villkor för olika grupper.
  • Förmåga att analysera och tolka kulturuttryck och idéströmningar med hjälp av adekvata begrepp, metoder och teorier.

Konst och arkitekturresa till Florens, maj 2023